۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

تصاويري از سرماي انتخابات!

عكسهاي انتخابات مجلس جمعه 12 اسفند. سردي حضور لرستان غيرتمند در انتخابات فرمايشي